Betingelser

Gældende Betingelser

1. Indtil 14 dage før arrangementet kan du afbestille kvit og frit.
Ved afbestilling inden for de sidste 14 dage har vi et gebyr på 15% af fakturabeløbet.
Ved afbestilling inden for de sidste 48 timer opkræves fuld pris.

2. De pågældende effekter skal tilbageleveres uskadte ved lejemålets ophør

3. Ved lejemålets indgåelse aftales det, om aktiviteten leveres af udlejer eller afhentes af lejer. Ved levering beregnes betaling herfor.

4. Ved forsinkelse i forbindelse med lejers returnering af lejet materiel, tillægges den i prislisten anførte dagspris pr. dag, indtil det lejede er udlejer i hænde. Ved levering/opstilling/nedtagning/afhentning af udlejer, stiller lejer minimum en person til rådighed.

5. Ved mindre forsinkelser (max 1 time) i forbindelse med udlejers levering/afhentning af lejede effekter, gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, når årsagen er trafikale forhold, uforudsigelige uheld m.m.

6.Kun ved hoppeborg

Lejer forpligter sig til, at en voksen person holder opsyn med hoppeborgen med mindre andet er aftalt. Det påhviler denne person, at ingen af de, der benytter hoppeborgen har fodtøj på, og at hoppeborgen er forsvarlig fastgjort med reb/pløkker, eller på anden vis er forsvarligt forankret.

7. Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos Fun Fyn, er lejers og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forudsaget ved brug af produkter lejet hos Fun Fyn.

Udlejer gør opmærksom på at udstyret kan være farligt.

8. Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel.

9. Som udgangspunkt tilbyder Fun Fyn IKKE opsyn med forlysteler. Der kan være særlige aftaler, her aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.

10. Lejer foretager kontrol af det lejede før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, såfremt det lejede ikke fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer også straks.

11. Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning,

12. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke-aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet

13. Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.

14. Ved leje af aktiviteter ud over en dag, er det lejers opgave at forestå sammenpakning af udstyr hver aften, og sørge for, at det opbevares i aflåst lokale om natten, Fun Fyn har ingen dækning hvis der opstår skader eller tyveri når det lejede ikke er i afløst lokale.

15. Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse.

16. Artiklerne er af udlejer ansvarsforsikret (i aflåst lokale). Ved skader, hvor forsikringen inddrages, dækker lejer selvrisikoen.

17. Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar

18. Skader der sker på artiklerne, eller medfølgende materiel, i omfang der ikke kan karakteriseres under slidtage, dækkes af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.

19. I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, eller materielle skader, som betyder at artiklerne ikke kan leveres, er udlejer uden ansvar, så længe tilstanden varer og kan annullere lejemålet.

20. Lejer indhenter de fornødne tilladelser til artiklernes opstilling/brug.

21. Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindhastigheden er over Beaufort-skala 5 (38 km/t eller 11 m/s det vil sige, når små træer begynder at sveje). Luften skal da tages ud af den oppustelige forlystelse og blæseren fjernes

22. Ved fugtigt vejr eller regnvej skal aktiviteten indstilles, og først genoptages, når det er tørvejr igen – Lad blæseren køre så vandet ikke trækker ind igennem syninger og ind i selve forlystelsen.

23. Fun Fyn er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom (også gældende græsplæne, sportsplads osv.) eller løsøre, som indtræder, mens materialet, maskiner eller andet Fun Fyn udstyr, er i lejers besiddelse. Fun Fyn er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjenneste eller andet inddirekte tab, herunder tidstab.

24. Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. I så fald er Fun Fyn berettiget til at annullere en indgået aftale og er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.

Katrine Nordland

Verdens sødeste ejere

Vi lejede to chokoladefontæner til vores datters konfirmation, og udover, at de selvfølgelig var et gigantisk hit til vores fest, har vi sjældent oplevet den grad af fleksibilitet, hjælpsomhed, imødekommenhed og over hele linjen.
mega god service, som vi mødte hos Fun Fyn.
Prisen var yderst rimelig, og vi har nærmest lyst til at finde på et påskud for at holde endnu en fest NU, så vi kan leje udstyr fra Fun Fyn igen. Vores titusind procent varmeste anbefalinger!